Một Hiện Tượng Nhiều Tranh Luận: Nghỉ Yên trong Thần Khí