NGHI THỨC PHỤNG VỤ
CẦU CHO NGƯỜI HẤP HỐI hay VỪA QUA ĐỜI

CẦU CHO NGƯỜI ĐANG HẤP HỐI

Pt Giuse Trần Văn Nhật lược dịch

Các bài đọc, lời nguyện để giúp cho người hấp hối, nếu vẫn còn tỉnh, đối diện với sự lo lắng tự nhiên của con người trước cái chết bằng cách noi gương Chúa Kitô trong sự kiên nhẫn chịu đựng và chết dần của Người.

Đọc Tiếp

NGHI THỨC PHỤNG VỤ Ở NHÀ QUÀN (TƯ GIA) CHO NGƯỜI LỚN

Pt Giuse Trần Văn Nhật lược dịch

Chúng ta tin rằng mọi tương quan bằng hữu và tình cảm trong đời sống đã liên kết chúng ta nên một, và các tương quan ấy không bị hủy diệt bởi sự chết. Chúng ta cũng tin rằng Thiên Chúa luôn nhớ đến các việc lành mà chúng ta đã thực hiển để tha thứ những lỗi lầm của chúng ta. Giờ đây, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa đưa linh hồn T. lên cùng Chúa.

Đọc Tiếp

NGHI THỨC PHỤNG VỤ TRƯỚC KHI DI CHUYỂN LINH CỮU ĐẾN NHÀ THỜ HAY NGHĨA TRANG

Pt Giuse Trần Văn Nhật lược dịch

Nếu chúng ta đã cùng chết với Ðức Ki-tô, chúng ta tin rằng chúng ta sẽ cùng sống với Người. Chúng ta biết rằng, một khi Ðức Ki-tô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người.

Đọc Tiếp

CÁC MẪU LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN THÁNH LỄ AN TÁNG

Pt Giuse Trần Văn Nhật lược dịch

Ðức Giêsu Kitô đã sống lại từ kẻ chết và đang ngự bên hữu Chúa Cha để cầu bầu cho Giáo Hội của Người. Với niềm tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ lắng nghe những ai tín thác vào Ðức Giêsu Kitô, chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Đọc Tiếp

NGHI THỨC HẠ HUYỆT

Pt Giuse Trần Văn Nhật lược dịch

Lạy Ðức Giêsu Kitô, nhờ Chúa ở ba ngày trong mộ, Chúa đã thánh hóa các ngôi mộ của những ai tin vào Chúa, và đã biến ngôi mộ trở thành dấu chỉ hy vọng vào lời hứa phục sinh, dù ngôi mộ đang cầm giữ thân xác chúng con.

Đọc Tiếp

NGHI THỨC HỎA TÁNG

Pt Giuse Trần Văn Nhật lược dịch

Lạy Cha, Cha đã tạo dựng nên lửa và ban lửa cho chúng con. Lửa đã sưởi ấm khi chúng con sinh ra, đã tạo điều kiện tốt cho cuộc sống hàng ngày, và khi chúng con qua đời, lửa còn làm cho thân xác này nên giống của lễ toàn thiêu xưa.

Đọc Tiếp

NGHI THỨC CẦU NGUYỆN CHO TRẺ NHỎ VỪA QUA ĐỜI

Pt Giuse Trần Văn Nhật lược dịch

Các nghi thức cầu nguyện cho người qua đời ở nhà hay nhà quàn được dùng chung cho người qua đời, dù là người lớn hay trẻ em. Chỉ có các bài đọc là khác biệt, được chọn lọc riêng cho các em. Sau đây là phần nghi thức phụng vụ trong nhà thờ (không có Thánh Lễ).

Đọc Tiếp