CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG NĂM CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Giới Trẻ Tràn Đầy Đức Tin. Chúng ta cầu xin cho mọi người trẻ được mời gọi sống trọn vẹn cuộc đời mình; xin cho họ nhìn thấy trong đời sống Đức Maria một phương cách để lắng nghe, biết phân định sâu xa, được can đàm phát sinh từ đức tin, và tận tâm phục vụ.

BÀI MỚI