LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG NĂM CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG

Cầu Cho Các Nhóm và Phong Trào Trong Giáo Hội. Chúng ta cầu cho các nhóm và phong trào trong Giáo Hội có thể tìm lại được sứ vụ truyền giáo của mình hàng ngày, và dùng ơn đoàn sủng của mình để phục vụ cho các nhu cầu trong thế giới.

BÀI MỚI