Home

Bài Giảng

Quý vị muốn nhận Bài Giảng qua email, xin liên lạc nth@NguoiTinHuu.org.
Chúng tôi chỉ gửi Bài Giảng mà thôi. Các tài liệu khác xin tự "download" lấy.


You Belong To My God - Rev. John Kha Tran

Những Nghi Ngờ của Bà Lão - Lm Mark Link, SJ

Chúa Nhật XX Thường Niên - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Lord! Save Me - Rev. John Kha Tran

Hãy Nhìn Lại Bầu Trời - Lm Mark Link, SJ

Chúa Nhật XIX Thường Niên - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Lễ Chúa Hiển Dung - Lm Mark Link, SJ


Sell & Buy - Rev. John Kha Tran

Trạng Thái Có Sẵn - Lm. Edward Peter Browne

Câu Hỏi Của Người Huấn Luyện Viên - Lm Mark Link, SJ

Chúa Nhật XVII Thường Niên - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Tolerable or Intolerable - Rev. John Kha Tran

Lúa Miến & Cỏ Lùng - Lm. Edward Peter Browne

Hai Tay Chạy Đua Can Đảm - Lm Mark Link, SJ

Chúa Nhật XVI Thường Niên - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Hạt Giống Lời Chúa - Pt. Giuse Trần Văn Nhật

Is God A Capitalist? - Rev. John Kha Tran

Chiếc Đinh Cong - Lm Mark Link, SJ

Chúa Nhật XV Thường Niên - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Mang Lấy Ách của Chúa Kitô - Lm. Edward Peter Browne

Come - Take - Learn - Rev. John Kha Tran

Chiếc Lưng Khòm của Joe - Lm Mark Link, SJ

Chúa Nhật XIV Thường Niên - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


A Cup of Water to Jesus' Disciples - Rev. John Kha Tran

Bước Theo hay Chỉ Thán Phục - Lm Mark Link, SJ

Chúa Nhật XIII Thường Niên - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Learn Being A Dad - Rev. John Kha Tran

Chìa Khóa Dẫn Đến Thành Công & Tình Yêu - Lm Mark Link, SJ

Chúa Nhật XII Thường Niên - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


hiệp Thông Thánh Thể - Pt. Giuse Trần Văn Nhật

Mình Máu Thánh Chúa - Msgr. Edward Peter Browne

Engaging In Love - Rev. John Kha Tran

Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Chúa Ba Ngôi, Lời Công Bố của Lòng Tin - Msgr. Edward Peter Browne

Our Heavenly Loving Dad - Rev. John Kha Tran

Ba Ngôi Thiên Chúa - Lm Mark Link, SJ

Lễ Kính Thiên Chúa Ba Ngôi - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Spirit of The Flesh & Spirit of The Lord - Rev. John Kha Tran

Người Trồng Cây Sồi - Lm Mark Link, SJ

Lễ Hiện Xuống - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Above the Junks of Life - Rev. John Kha Tran

Sự Ủy Thác của Chúa Giêsu - Lm Mark Link, SJ

Lễ Thăng Thiên - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Maturity of Faith - Rev. John Kha Tran

Phụng Sự Thiên Chúa - Msgr. Edward Peter Browne

Bó Đuốc & Xô Nước - Lm Mark Link, SJ

Chúa Nhật Vi Phục Sinh - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


"Do Not Let Your Heart Be Troubled" - Rev. John Kha Tran

Chúa Giêsu - Lm Mark Link, SJ

Chúa Nhật V Phục Sinh - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Reclaiming The Image of Shepherd & Sheep - Rev. John Kha Tran

Cửa Chuồng Ở Đâu? - Lm Mark Link, SJ

Chúa Nhật IV Phục Sinh - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


To Walk With The One Who Saves You - Rev. John Kha Tran

Tìm Gặp Chúa Giêsu Hôm Nay - Lm Mark Link, SJ

Chúa Nhật III Phục Sinh - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Hot Christian Lovers - Rev. John Kha Tran

Lý Trí & Đức Giêsu Phục Sinh - Lm Mark Link, SJ

Chúa Nhật II Phục Sinh - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Tin Vào Phục Sinh - Pt Giuse Trần Văn Nhật

Amnesia of Nostalgia - Rev. John Kha Tran

Sự Biến Đổi Kỳ Diệu - Lm Mark Link, SJ

Chúa Nhật Phục Sinh - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Who & Why? - Rev. John Kha Tran

Chính Tội Con Đã Treo Chúa Trên Thập Giá - Lm Lm Thomas Túy, OP

Chúa Nhật Lễ Lá - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Dead or Alive? - Rev. John Kha Tran

Đa Số Các Vận Động Viên Đều Khóc - Lm Mark Link, SJ

Chúa Nhật V Mùa Chay - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


To Be The Children of Light - Rev. John Kha Tran

Bây Giờ Tôi Đã Thấy - Lm Mark Link, SJ

Chúa Nhật IV Mùa Chay - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


"Nước Sự Sống" - Pt Giuse Trần Văn Nhật

Becoming True Worshiper - Rev. John Kha Tran

Hai Phép Lạ - Lm Mark Link, SJ

Chúa Nhật III Mùa Chay - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


The Transfiguration of Jesus - Rev. John Kha Tran

Thoáng Thấy Vĩnh Cửu - Lm Mark Link, SJ

Chúa Nhật II Mùa Chay - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Look At The Price Tag - Rev. John Kha Tran

Trông Bạn Khác Quá - Lm Mark Link, SJ

Chúa Nhật I Mùa Chay - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Thực Chất của Đời Sống - Pt Giuse Trần Văn Nhật

Sự Quan Phòng của Thiên Chúa - Lm Mark Link, SJ

Chúa Nhật VIII Thường Niên - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Đi Hai Dặm - Lm Mark Link, SJ

Chúa Nhật VII Thường Niên - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Tinh Túy của Lề Luật - Pt Giuse Trần Văn Nhật

Giảng Dậy Bằng Gương Mẫu - Lm Mark Link, SJ

Chúa Nhật VI Thường Niên - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Muối & Ánh Sáng - Pt Giuse Trần Văn Nhật

Salt & Light - Rev. John Kha Tran

Nhân Chứng - Lm Mark Link, SJ

Chúa Nhật V Thường Niên - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


True Blessing & Happiness - Rev. John Kha Tran

Căn Hầm Ở Okinawa - Lm Mark Link, SJ

Chúa Nhật IV Thường Niên - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Tạ Ơn - Pt Giuse Trần Văn Nhật

Thánh Lễ Giao Thừa - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái

Ngày Mồng Hai Tết - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái

Ngày Mồng Ba Tết - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Fishers of Men - Rev. John Kha Tran

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen - Lm Mark Link, SJ

Chúa Nhật III Thường Niên - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


The Bible Tells Me So - Rev. John Kha Tran

Chiên Thiên Chúa - Lm Mark Link, SJ

Chúa Nhật II Thường Niên - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Ánh Sao Chân Lý - Pt. Giuse Trần Văn Nhật

The Epiphany of The Lord - Rev. John Kha Tran

Vị Tổng Thống Nhẩy Múa - Lm Mark Link, SJ

Lễ Hiển Linh - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


What Can We Do For God? - Rev. John Kha Tran

Đức Maria Là Mẹ và Gương Mẫu - Lm Mark Link, SJ


Những Người Thợ Đốt Đèn - Lm. Mark Link

You Can Stay With Me - Rev. John Kha Tran

Lễ Giáng Sinh - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Ly Dị Hay Tiếp Tục Ở Lại? - Lm. John Trần Khả

Ai Cần Ông Già Nô-en? - Lm. Mark Link

It Is The Right Thing To Do - Rev. John Kha Tran

Chúa Nhật IV Mùa Vọng - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Đừng Chủ Quan - Pt. Giuse Trần Văn Nhật

Vở Kịch Còn Dang Dở - Lm. Mark Link

Activist or Healer - Rev. John Kha Tran

Chúa Nhật III Mùa Vọng - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Hai Lối Nhìn - Rev. John Kha Tran

Hãy Tẩy Vết Xâm Đi! - Lm. Mark Link

Evidences of Repentance - Rev. John Kha Tran

Chúa Nhật II Mùa Vọng - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Hy Vọng - Lm. Mark Link

Stay Awake & Be Prepared - Rev. John Kha Tran

Chúa Nhật I Mùa Vọng - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Tên Trộm & Người Chủng Sinh - Lm. Mark Link

Proclaiming Jesus Christ - Rev. John Kha Tran

Lễ Chúa Kitô Vua - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Chuẩn Bị Làm Nhân Chứng - Pt. Giuse Trần Văn Nhật

Đau Khổ - Lm. Mark Link

Save or Lost - Rev. John Kha Tran

Chúa Nhật XXXIII Thường Niên - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Trẻ Sinh Đôi - Lm. Mark Link

It's Wise to Take Care of Our Souls - Rev. John Kha Tran

Chúa Nhật XXXII Thường Niên - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Cái Hố - Lm. Mark Link

Driving Force for Success - Rev. John Kha Tran

Chúa Nhật XXXI Thường Niên - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Món Quà Thiên Chúa Quý Nhất - Lm. Mark Link

Justified or Unjustified - Rev. John Kha Tran

Chúa Nhật XXX Thường Niên - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Cầu Nguyện Với Sự Kiên Trì - Lm. Mark Link

A Line of Communication & Supplies - Rev. John Kha Tran

Chúa Nhật XXIX Thường Niên - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Biết Ơn & Sự Cứu Độ - Pt. Giuse Trần Văn Nhật

Biết Ơn - Lm. Mark Link

I Started To Be Grateful - Rev. John Kha Tran

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Nếu Bạn Có Đức Tin - Lm. Mark Link

A Faith-filled Servant Is A Servant - Rev. John Kha Tran

Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Ông Schweitzer và Người Nghèo - Lm. Mark Link

I Am So Sorry - Rev. John Kha Tran

Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Mua Nước Trời Bằng Việc Bác Ái - Pt. Giuse Trần Văn Nhật

Đó Là Một Câu Chuyện Hay - Lm. Mark Link

Be Resourceful - Rev. John Kha Tran

Chúa Nhật XXV Thường Niên - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Phận Người - Pt. Giuse Trần Văn Nhật

Sự Tha Thứ - Lm. Mark Link

I Love You - Rev. John Kha Tran

Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Tôi Là Người Thứ Ba - Lm. Mark Link

Jesus' Ad - Rev. John Kha Tran

Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Charlie Brown Chính Cống - Lm. Mark Link

Our Paychecks - Rev. John Kha Tran

Chúa Nhật XXII Thường Niên - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Tin Vào Thông Điệp - Msgr. Edward Peter Browne

Tầu Kéo hay Thuyền Buồm? - Lm. Mark Link

Admission to Heaven - Rev. John Kha Tran

Chúa Nhật XXI Thường Niên - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Tôi Có Nên Quỳ Gối? - Lm. Mark Link

Chúa Nhật XX Thường Niên - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Người Ở Phòng Số 40 - Lm. Mark Link

Deepest Sympathy or Congratulation - Rev. John Kha Tran

Chúa Nhật XIX Thường Niên - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Cuộc Gặp Gỡ - Lm. Mark Link

Things That Matter to God - Rev. John Kha Tran

Chúa Nhật XVIII Thường Niên - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Cầu Nguyện: Một Chia Sẻ Quyền Năng Thiên Chúa - Lm. Mark Link

The Key To Open - Rev. John Kha Tran

Chúa Nhật XVII Thường Niên - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Sai Lầm của Người Thầu Khoán - Lm. Mark Link

Only One Thing - Rev. John Kha Tran

Chúa Nhật XVI Thường Niên - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Người Samaritanô Thời Đại - Pt. Giuse Trần Văn Nhật

Tôi Đã Để Đi Qua - Lm. Mark Link

Go and Do Likewise - Rev. John Kha Tran

Chúa Nhật XV Thường Niên - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Tâm Bão - Lm. Mark Link

True Liberty - Rev. John Kha Tran

Chúa Nhật XIV Thường Niên - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Người Không Nhìn Lại - Lm. Mark Link

The Big Rock - Rev. John Kha Tran

Chúa Nhật XIII Thường Niên - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Hai Câu Hỏi - Lm. Mark Link

Chúa Nhật XII Thường Niên - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Lòng Thương Xót Hay Tha Thứ - Pt. Giuse Trần Văn Nhật

Tha Thứ - Lm. Mark Link

Jesus I Trust In You - Rev. John Kha Tran

Chúa Nhật XI Thường Niên - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Thương Cảm - Lm. Mark Link

Chuẩn Bị Sự Chết - Pt. Giuse Trần Văn Nhật

Chúa Nhật X Thường Niên - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Luôn Có Những Tên Chỉ Điểm - Lm. Mark Link

You Give Them Some - Rev. Kha Tran

Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Hai Giờ Trong Mưa - Lm. Mark Link

Trinitarian God: Fact or Mystery? - Rev. Kha Tran

Lễ Chúa Ba Ngôi - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Tin, Cậy, Mến - Lm. Edward Peter Browne

Người Trồng Cây Sồi - Lm. Mark Link

Living with the Modernity or with the Holy Spirit? - Rev. Kha Tran

Lễ Hiện Xuống - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Một Sự Kiện! - Pt. Giuse Trần Văn Nhật

Ascension of the Lord - Rev. Kha Tran

Lễ Thăng Thiên - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Bé Marion và Con Bướm - Lm Mark Link

Conditions for Peace - Rev. Kha Tran

Chúa Nhật VI Phục Sinh - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Linda & Peter - Lm Mark Link

Chúa Nhật V Phục Sinh - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Chuyện Tình - Lm Mark Link

The Voice of God - Rev. Kha Tran

Chúa Nhật IV Phục Sinh - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Tình Yêu Xây Dựng - Pt Giuse Trần Văn Nhật

Khách Sạn “Hanoi Hilton” - Lm Mark Link

God's Rather Than Man - Rev. Kha Tran

Chúa Nhật III Phục Sinh - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


“Lậy Chúa con & Thiên Chúa của con” - Lm Mark Link

The Source of Mercy and Forgiveness - Rev. Kha Tran

Chúa Nhật II Phục Sinh - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Sự Biến Đổi Kỳ Diệu - Lm Mark Link

Chúa Nhật Phục Sinh - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Ba Nỗi Đau Khổ - Lm Mark Link

What Have You Done For Christ? - Rev. John Kha Tran

Chúa Nhật Lễ Lá - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Watchdogs - Rev. John Kha Tran

Chúa Nhật V Mùa Chay - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Tình Yêu Khôi Phục - Pt. Giuse Trần Văn Nhật

Sự Tha Thứ - Lm. Mark Link, S.J.

Healing the Guilt - Rev. John Kha Tran

Chúa Nhật IV Mùa Chay - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Why Do People Call Me A Christian - Rev. John Kha Tran

Chúa Nhật III Mùa Chay - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Vinh Quang của Thầy Giêsu - Pt. Giuse Trần Văn Nhật

Thực & Ảo - Thanh An

Listening To Him - Rev. John Kha Tran

Chúa Nhật II Mùa Chay - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


To Be Touched or Not To Be Touched - Gm Ngô Quang Kiệt

Chúa Nhật I Mùa Chay - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Lễ Giao Thừa - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái

Thánh Lễ Mùng Hai Tết - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái

Thánh Lễ Mùng Ba Tết - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Đào Tạo Tông Đồ - Gm Ngô Quang Kiệt

Chúa Nhật V Thường Niên - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Được Kêu Gọi Trở Nên Những Vì Sao - Lm Mark Link

Love Never Fails - Rev. John Kha Tran

Chúa Nhật IV Thường Niên - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


Đấng Giải Thoát Tinh Thần Nô Lệ - Pt. Giuse Trần Văn Nhật

Phải Nghe Bằng Ba Lỗ Tai - Lm Mark Link

Fulfilled In Your Hearing - Rev. John Kha Tran

Chúa Nhật III Thường Niên - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


He Did It Again - Rev. John Kha Tran

Chúa Nhật II Thường Niên - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái


What Did He Say? - Rev. John Kha Tran

Tái Tạo Thế Giới - Lm. Mark Link, S.J.

Lễ Đức Giêsu Chịu Phép Rửa - Lm Carôlô Hồ Bạc Xái

© 2016 NguoiTinHuu.org. All Rights Reserved.