CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH


Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.”
(Ga 14:23)

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG NĂM CỦA ĐỨC THÁNH CHA

GIÁO HỘI Ở PHI CHÂU, HẠT GIỐNG HIỆP NHẤT - Cầu cho Giáo Hội ở Phi Châu, nhờ sự quyết tâm của mọi phần tử, sẽ nảy nở một hạt giống hiệp nhất trong lòng dân, cũng là một dấu hiệu hy vọng cho lục địa này.

BÀI MỚI