CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN


Nếu ai muốn làm người đứng đầu, họ phải là người chót hết tất cả và là người phục vụ tất cả.”
(Mc 9:35)