LỄ HIỆN XUỐNG

Chúa Giêsu nói với các môn đệ: ‘Khi Đấng Bảo Trợ đến... Người sẽ làm chứng về Thầy. Và anh em cũng phải làm chứng, bởi vì anh em từng ở với Thầy ngay từ đầu.’”
(Ga 15:26-27)

Âm thanh một vài bài giảng giới thiệu Chúa Giêsu