LỄ KÍNH CHÚA KITÔ VUA

‘Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói và các ngươi đã cho ăn, Ta khát và các ngươi đã cho uống, Ta là khách lạ và các ngươi đã tiếp rước, Ta trần truồng và các ngươi đã cho mặc, Ta đau yếu và các ngươi đã thăm viếng, Ta ngồi tù và các ngươi đến hỏi han.’” (Mattheu 25:34-36)