CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM A

Nếu tôi muốn cho người sau chót này cũng bằng như bạn thì sao? Hay tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về đồng tiền của tôi? Có phải bạn ghen tức vì thấy tôi tốt bụng? (Mattheu 20:15)