LỄ KÍNH BA NGÔI THIÊN CHÚA


Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi.”
(Ga 16:12)

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG SÁU CỦA ĐỨC THÁNH CHA

GƯƠNG MẪU ĐỜI SỐNG của LINH MỤC - Cầu cho các linh mục, qua đời sống giản dị và khiêm tốn, họ tích cực tự nguyện liên đới với những người nghèo hèn nhất.

BÀI MỚI